Thực trạng và giải pháp cho rác thải rắn y tế tại Nghệ An